Images

Images

תנאי שימוש

 

1. כללי

הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

אנא עיין בתנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש כלשונם. פעילותך ושימושך באתר מהווים הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסויגת מצידך לתנאי השימוש. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש").

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

2. התכנים באתר

האתר מציע תכני לימוד והדרכה בנושאים מגוונים. לצורך כך מציע האתר סרטוני וידאו, תרגולים, מצגות ומידע נוסף (להלן: התכנים).

התכנים מוצעים לצפיה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן, ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

 

3.קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, אם לא נאמר מפורשות אחרת, הינם של החברה בלבד או שלחברה רישיון ו/או הסכמה כדין לעשות בהם שימוש ו/או לפרסמם.

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם התקבלה רשותה של החברה לכך מראש ובכתב.

 

4.הגבלת השימוש

השימוש באתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפללפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים.

 

5.איסור על שימוש בלתי חוקי ו/או אסור

כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב  להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

בעשותך שימוש באתר הנך נותן את הסכמתך כי, מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחרים של החברה, במקרים בהם החברה תהא סבורה כי השימוש שהנך עושה באתר הינו שימוש בלתי חוקי ו/או אסור ו/או בניגוד לתנאי השימוש, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש שלך באתר, למנוע ממך גישה לאתר ולהעביר את פרטיך הנחוצים לצורך זיהוייך לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים ממעשיך ו/או מחדליך המפרים וכן לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי להגנת קניינה וזכויותיה.

הינך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיףשייגרמו לה, לרבות בגין כל הוצאה, הפסד ו/או תשלום שיהיה עליה להוציא ו/או לשלם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וזאת כתוצאה מטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לשימוש בלתי חוקי ו/או אסורו/או העומד בניגוד לתנאי השימוש באתר, שייעשו על ידך ו/או על ידי כל מי מטעמך, כלזאת, תוך 7 ימים ממועד דרישתה הראשונה של החברה.

 

6. פרטיות

החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר ו/או לחברות בת שלה ו/או לחברות בהן היא מחזיקה ו/או לחברות שעמן היא (או חברות מקבוצתה) מקיימת שיתוף פעולה עסקי. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

 

כמו כן, בנוסף לאמור לעיל בתנאי שימוש אלו, העברת המידע על המשתמש תתאפשר גם במקרים הבאים: (א) העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על פי תקנון זה; (ב) אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים; (ג) אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ד) אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ה) בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

 

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים.

 

7. קישורים אלקטרוניים (LINKS)

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או שימוש שתבצע באתרים אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם. כל פעולה שתבצע באתרים אחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של החברה ו/או מי מטעמה. בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימושו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות קישורים מהאתר החברה.

החברה  רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

8. פטור מאחריות

על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון יתכן והמידע אינו שלם או לא מעודכן ולחליפין עשוי המידע להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כל מפרט ו/או עיצובו/או תמונה ו/או הדמיה וכיוצ"ב המוצגים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, ועל כן ייתכנו אי התאמות של מידות, שטחים, צבעים או גוונים למציאות. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לטעויות ו/או אי דיוקים במידע. לחברה אין ולא תהא כל אחריות ביחס ו/או בקשר למידע שיתפרסם באתר ואשר מקורו במידע שיתקבל מצדדים שלישיים. מודגש כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין המידע שיפורסם באתר לבין המידע במסמכיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע במסמכיה הרשמיים של החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת שבמידה ונמסר מידע כספי כלשהו באתר, מידע זה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו באתר. כל מידע כספי או עסקי המופיע באתר ניתן לצורך נוחות בלבד, אולם רק המידע הרשמי המדווח ע"י החברה בפרסומים הפורמאליים של החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה בתל אביב, הינו מחייב.

המידע באתר זה  יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (להלן: "מידע צופה פני עתיד"). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לחברה במועד בניית אתר זה.

מובן, שמידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו באתר זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.

החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא כל הודעה מוקדמת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר עלולים להימחק כעבור זמן. החברה איננה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

החברה איננה מתחייבת שהמידע באתר ו/או השירותים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/אומי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעילדמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת , אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של  האתר או מאחד מתנאי שימוש אלו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הינו הפסקת השימוש באתר.

החברה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

9. דין ושיפוט

הדין החל על כל סכסוך הקשור ו/או הנובע משימוש באתר ו/או גלישה בו לרבות בקשר לתוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש הינו הדין החל במדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך כאמור, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב במדינתי שראל.

 

10. תוקף תנאי השימוש ועדכונם

תוקפם של תנאי השימוש הינו כמפורט בפרק "כללי" בפתח תנאי שימוש אלו. היה וייפסק על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי השימוש איננו אכיף, לא יהיה בפסיקה כאמור לגרוע מיתר תנאי השימוש, ובאשר לתנאי ו/או לתנאים שייפסק שאינם אכיפים, אלו יוחלפו בתנאי ו/או בתנאים שניתן לאוכפם ואשר ניסוחם יהא הקרוב ביותר לכוונתם המקורית של התנאי ו/או התנאים שנפסק שאינם אכיפים.

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם את תנאי השימוש המעודכנים באתר והם יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם.

 

11. שונות

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממשנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

Content